deaf-site-only-news

พฤติกรรมคนหูหนวก

‘หู’ จัดเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของมนุษย์ โดยหูมีหน้าที่รับเสียง แต่ถ้าหูของมนุษย์เกิดใช้การไม่ได้ขึ้นมา ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก จำเป็นต้องฝึกการใช้ชีวิตโดยการปราศจากการได้ยินในหลายๆ ด้าน บางครั้งอาการหูที่ใช้การไม่ได้จะส่งผลปรากฏให้เห็นตั้งแต่วัยเยาว์ เด็กทารกที่ปราศจากความผิดปกติทางด้านการฟัง สามารถได้ยินเสียงของคุณแม่ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และเมื่อเด็กคลอดออกมา ประสาทสัมผัสแรกที่เขาสามารถรับรู้ได้ก็คือเสียง หากแต่ในช่วงแรกเด็กทารกจะได้ยินเสียงตามแบบฉบับของเขา และก็จะค่อยๆ พัฒนาได้ดีขึ้นเมื่อเขามีอายุครบ 1 ปีเต็ม และคุณพ่อ – คุณแม่จะมีวิธีไหนบอกให้ทราบได้ว่า ลูกของคุณบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เป็นทารกบ้าง? วันนี้สังเกตอาการหูหนวกในระยะเริ่มต้น เด็กเกิดใหม่ ตามปกติวิสัยของเด็กเกิดใหม่ หลังคลอดเขาจะส่งเสียงร้องออกมา ด้วยความความตกใจ การส่งเสียงของเด็ก จะแสดงให้คุณรับรู้ว่า เด็กมีพรับรู้เสียงอย่างชัดเจน ส่วนเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน จะไม่แสดงอาการส่งเสียงร้องออกมาเท่าไหร่นัก มักจะร้องเมื่อหิวอาหาร หรือเจ็บป่วยหนักๆ เท่านั้น เด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป เมื่อคุณพูดหรือส่งเสียงเรียกเขา ถ้าไม่มีการตอบรับ ต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน เด็กอายุ 6 เดือน ถ้าคุณส่งเสียงให้เขาได้รับรู้ และเขาได้ยิน เด็กจะแสดงพฤติกรรมเอียงหู หันหน้ามาทางคุณ ซึ่งเป็นผู้ส่งเสียงเรียก แต้ถ้าคุณไม่พบพฤติกรรมที่ได้กล่าวมา แสดงว่าอาจมีการสูญเสียการได้ยินไปบ้างแล้ว อายุ 8 – 12 เดือน […]

continue reading
Rachel-Kolb

ราเชล คอล์บ ดนตรีที่ “รู้สึก” ได้ของคนหูหนวก

หลังจากที่ราเชล คอล์บได้รับการปลูกถ่ายประสาทหูเทียมเมื่อ 7 ปีก่อน เธอสามารถที่จะได้ยินเสียงบางส่วนได้มากขึ้น แต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนเหมือนที่เราได้ยินคนคุยกัน หลังจากที่เธอไม่เคยได้ยินอะไรอีกเลยมาเกือบทั้งชีวิต การได้ยินเสียงเพื่อน เสียงคนที่เรารักเป็นความสุขที่เปี่ยมล้น

continue reading
Privilege

ความหมายขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ

หลายคนรู้ว่าคนพิการเป็นอย่างไร พวกเขาเป็นคนที่บุคคลที่มีร่างกายไม่สมประกอบ อาจะเป็นหูหนวก เป็นใบ้ แขนขาไม่ครบ หรือไม่ก็พิการทางสมอง แต่สำหรับรัฐบาลมีการแบ่งลักษณะของผู้พิการออกเป็นกลุ่มๆ อย่างชัดเจน เป้าหมายก็เพื่อความสะดวกและประโยชน์

continue reading