Rachel-Kolb

ราเชล คอล์บ ดนตรีที่ “รู้สึก” ได้ของคนหูหนวก

หลังจากที่ราเชล คอล์บได้รับการปลูกถ่ายประสาทหูเทียมเมื่อ 7 ปีก่อน เธอสามารถที่จะได้ยินเสียงบางส่วนได้มากขึ้น แต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนเหมือนที่เราได้ยินคนคุยกัน หลังจากที่เธอไม่เคยได้ยินอะไรอีกเลยมาเกือบทั้งชีวิต การได้ยินเสียงเพื่อน เสียงคนที่เรารักเป็นความสุขที่เปี่ยมล้น

continue reading
Privilege

ความหมายขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ

หลายคนรู้ว่าคนพิการเป็นอย่างไร พวกเขาเป็นคนที่บุคคลที่มีร่างกายไม่สมประกอบ อาจะเป็นหูหนวก เป็นใบ้ แขนขาไม่ครบ หรือไม่ก็พิการทางสมอง แต่สำหรับรัฐบาลมีการแบ่งลักษณะของผู้พิการออกเป็นกลุ่มๆ อย่างชัดเจน เป้าหมายก็เพื่อความสะดวกและประโยชน์

continue reading
Fried-Rice

ผัดหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อยหน้าใหม่

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จัดโครงการดีเพื่อเยาวชนในการฝึกให้ทำอาหารด้วยตนเอง หรือในโครงการ “ผัดหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อย” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้สำหรับเลี้ยงดูตนเองโดยไม่ต้องพึงพาผู้คน โรงเรียนนครราชสีมา

continue reading