Rachel-Kolb

ราเชล คอล์บ ดนตรีที่ “รู้สึก” ได้ของคนหูหนวก

หลังจากที่ราเชล คอล์บได้รับการปลูกถ่ายประสาทหูเทียมเมื่อ 7 ปีก่อน เธอสามารถที่จะได้ยินเสียงบางส่วนได้มากขึ้น แต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนเหมือนที่เราได้ยินคนคุยกัน หลังจากที่เธอไม่เคยได้ยินอะไรอีกเลยมาเกือบทั้งชีวิต การได้ยินเสียงเพื่อน เสียงคนที่เรารักเป็นความสุขที่เปี่ยมล้น

continue reading
Privilege

ความหมายขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ

หลายคนรู้ว่าคนพิการเป็นอย่างไร พวกเขาเป็นคนที่บุคคลที่มีร่างกายไม่สมประกอบ อาจะเป็นหูหนวก เป็นใบ้ แขนขาไม่ครบ หรือไม่ก็พิการทางสมอง แต่สำหรับรัฐบาลมีการแบ่งลักษณะของผู้พิการออกเป็นกลุ่มๆ อย่างชัดเจน เป้าหมายก็เพื่อความสะดวกและประโยชน์

continue reading
Hearing

ความบกพร่องทางการได้ยินในเด็กส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ความบกพร่องทางการได้ยินในเด็กเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ อาจเป็นตั้งแต่เกิด หรือเพิ่งเป็นหลังจากเกิดซึ่งส่งผลในแบบเดียวกัน การสูญเสียการได้ยินอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมของผู้เป็นพ่อแม่ แต่ก็อาจเกิดจากสิ่งอื่นๆ  ร่วมด้วย เช่นการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์

continue reading